Lokaty bankowe są formą bankowego depozytu. Zostają założone na mocy umowy z bankiem, w której klient powierza swój kapitał danej instytucji finansowej, a po upływie określonego umowie terminu, bank zwraca deponentowi pieniądze wraz z nagromadzonymi odsetkami. Obligacje skarbowe są to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez Skarb Państwa. Emitent obligacji pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i jednocześnie zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę poprzez wykupienie obligacji, w określonych czasie i wraz z odsetkami. Najprościej można zdefiniować obligacje skarbowe, jak oprocentowaną pożyczkę, zaciągniętą przez Skarb Państwa u osób, które dokonały zakupu obligacji. Środki pieniężne z obligacji są przeznaczane na wybrane cele budżetowe państwa, jak również na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Analiza zysków

oprocentowaniePorównanie zysków z lokaty z zarobkami uzyskanymi na obligacjach skarbowych na pierwszy rzut oka wskazuje, że obligacje skarbowe są bardziej opłacalne. Standardowa usługa depozytowa, nawet jeśli jest nią najlepsza lokata bankowa, zapewnia oprocentowanie wynoszące od 2 do 3,5%. Natomiast obligacje skarbowe od dłuższego czasu posiadają oprocentowanie oscylujące między 3, a 4%. Jednak głębsza analiza tych dwóch produktów pokazuje, że nie tylko oprocentowanie decyduje o wysokości zysków, ale także inne czynniki. Po pierwsze, ostatnio na rynku pojawiły się depozyty o wyższym niż 3,5% oprocentowaniu, należą do nich lokaty długoterminowe. Ranking lokat pokazuje, że najlepsze lokaty mogą posiadać wysokie oprocentowanie, porównywalne z oprocentowaniem obligacji, ale zazwyczaj wymagają długiego terminu „zamrożenia” kapitału oraz spełnienia innych warunków narzuconych deponentowi przez bank.

Oprocentowanie lokat nie odbiega zatem tak bardzo od oprocentowania obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów emituje papiery dłużne o oprocentowaniu ściśle uzależnionych od terminu ich wykupu. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej lokaty, im dłuższy termin, tym większe zyski. Obligacje dwuletnie stałokuponowe, mogą zapewnić 3% w skali roku. Trzyletnie – posiadają z reguły ok. 3,3%, w pierwszym półroczu trwania. Natomiast czteroletnie i dziesięcioletnie gwarantują oprocentowanie na poziomi 4%. Jednak pamiętać należy, że oprocentowanie obligacji skarbowych jest dostosowane do tendencji panujących na rynku finansowym. Oprocentowanie obligacji w trakcie ich trwania może zatem ulec obniżeniu. Na zyski z obligacji skarbowych wpływa stawka WIBOR , a także inflacja. Banki co prawda proponują lokaty bankowe długoterminowe, ale przewidziane są one zazwyczaj na dwa lub trzy lata. Obligacje mogą zostać założone nawet na dziesięć lat, przez co mogą generować znacznie wyższe zyski niż lokaty bankowe. Wybór między lokatą, a obligacjami skarbowymi powinien być uzależniony od indywidualnych preferencji klienta oraz aktualnej sytuacji na rynku usług finansowych. Porównanie lokat bankowych w lutym 2014 roku i obligacji pokazuje, że detaliczne papiery skarbowe stwarzają możliwość zakończenia inwestycji przed czasem na warunkach przeważnie o wiele korzystniejszych niż tradycyjne lokaty.

Bezpieczeństwo

Porównując bezpieczeństwo inwestycji w obligacje skarbowe z tradycyjnym depozytem, jakim jest lokata bankowa, trudno znaleźć znaczące różnice. Obydwa wymienione produkty są bezpieczne. Lokaty bankowe są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obligacje Skarbowe są zabezpieczone przez Skarb Państwa, który odpowiada za zaciągnięte zobowiązania swoim majątkiem.