Eliminowanie niechcianych zapachów i zanieczyszczeń z powietrza

Napisany przez dnia Sie 4, 2015 w Moje | 0 komentarzy

Ozonowe oczyszczacze powietrza są znane ze swojej efektywności w redukowaniu zapachów w twoim pokoju lub w otaczających go pomieszczeniach. Zapach niektórych rzeczy takich jak nowy dywan, zwierzęta czy dym papierosowy, zapach bakterii i zgnilizny może być usunięty przy użyciu oczyszczaczy powietrza opartych na Ozonie. Jest on silnie aktywnym utleniaczem, który pomaga w niszczeniu bakterii, chemikaliów i innych zanieczyszczeń w powiertrzu. Tak więc oczyszczacze oparte na Ozonie naprawdę są efektywne w czyszczeniu powietrza.

Praca oczyszczaczy Ozonowych jest prosta, lecz unikalna. Kiedy Ozon reaguje z różnymi substancjami w powietrzu, są one zamieniane w inne, które również określane są zanieczyszczeniami. Ozon złożony z trzech molekuł tlenu zamienia niektóre zanieczyszczenia w dwutlenek węgla, tlen, wodę, kwas mrówkowy i różne aldehydy. Sprawia to, że powietrze staje się łatwe do oczyszczenia dzięki używaniu oczyszczaczy ozonowych.

Więcej

Sposoby sterowania zapłonem tyrystorów i tyratronów

Napisany przez dnia Sty 19, 2015 w Moje | 0 komentarzy

Cechą charakterystyczną zaworów sterowanych jest to, że obwód sterujący służy jedynie do zapoczątkowania stanu przewodzenia obwodu anodowego, po czym traci właściwości sterujące i nie ma wpływu na przebieg prądu w obwodzie anodowym. Obwód wejściowy odzyskuje właściwości sterujące dopiero po zaniku prądu w obwodzie anodowym i przejściu zaworu w stan zaporowy. Tak więc zablokowanie zaworu przewodzącego jest możliwe tylko przez zmniejszenie napięcia anody do zera lub do wartości ujemnej.

Jeżeli zawór jest zasilany napięciem przemiennym, odbywa się naturalna komutacja (zmiana kierunku) napięcia anody i nie ma kłopotu z blokowaniem. Natomiast w przypadku zasilania zaworu prądem stałym komutację napięcia anody należy wymusić np. przez załączenie, za pomocą dodatkowego tyrystora lub kondensatora naładowanego ujemnie .

Układy sterujące zapłonem, zwane krótko układami zapłonowymi, zaworów elektronicznych służą do zapoczątkowania stanu przewodzenia zaworu. Powinny one umożliwiać wybór odpowiedniego momentu zapłonu.

Więcej

Automatyzacja prostych cyklów pracy

Napisany przez dnia Gru 5, 2014 w Moje | 0 komentarzy

Automatyzacja poszczególnych czynności przy zastosowaniu obrabiarek ogólnego przeznaczenia ma na celu uzyskanie większej produkcji z posiadanego parku maszynowego i poprawy warunków pracy. Należy przy tym brać pod uwagę udział względny czynności automatycznych w całym cyklu pracy, wzrost czasu ustawiania i regulacji obrabiarki (czas Tpz), wzrost kosztu obrabiarki oraz przewidywane jej wykorzystanie. Przy zastosowaniu nowych obrabiarek stopień automatyzacji jest związany ze stopniem ich specjalizacji. Najmniej zautomatyzowane są z reguły obrabiarki ogólnego przeznaczenia, więcej — specjalizowane, najwięcej specjalne. Pracę własnego parku obrabiarkowego można zautomatyzować dwoma sposobami:

  1. zmieniając kinematykę samych obrabiarek,
  2. stosując specjalne urządzenia automatyczne.

Na ogół przy szybkim postępie techniki i częstych zmianach programów produkcyjnych, bardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych urządzeń.

Przy automatyzacji własnego parku maszynowego należy przeprowadzić staranny rachunek ekonomiczny i wybrać rozwiązanie zapewniające najkorzystniejszy wynik finansowy przy jednoczesnym ułatwieniu obsługi. Ze względu na ogromną różnorodność posiadanych maszyn, automatyzacja własnego parku jest z reguły przeprowadzana przez zakłady własnymi siłami, wykorzystując raczej tylko drobne zespoły produkowane centralnie. Bardzo duże znaczenie ma wymiana doświadczeń i popularyzacja dokonanych rozwiązań jako przykładów dla innych zakładów. Ogromne znaczenie mają tu pokazy tego rodzaju, jak np. moskiewska wystawa osiągnięć gospodarki narodowej. Rozwój maszyn matematycznych i opracowanie metod stosowania ich do przetwarzania danych, kontrolowania wyrobu i kontroli produkcji stwarza możliwości zbudowania w przyszłości całkowicie automatycznej fabryki. Wszystkie czynności w takim zakładzie byłyby centralnie sterowane przez maszynę matematyczną — przelicznik centralny według dyspozycji kierownika zakładu. Przelicznik centralny otrzymuje i analizuje informacje dotyczące sprzedaży, zamówień i zmian zachodzących na rynku, porównując je z informacjami dotyczącymi polityki zakładu, dostarczonymi przez kierownictwo zakładu i wypracowuje podstawy do planów poszczególnych oddziałów. Centralny przelicznik produkcji, odpowiednio do potrzeb, zwalnia materiały z magazynów, tak aby mieć optymalne obciążenie poszczególnych linii obróbkowych. Analogicznie zwalnia gotowe części do montażu, gdzie następuje składanie ich, opakowanie i wysyłka.

Sklep z automatyką: http://websystem.pl

Każdy ciąg produkcyjny jest sterowany przez osobne przeliczniki połączone z centralnym przelicznikiem produkcji, przy czym połączenia są dwukierunkowe. Przelicznik centralny podaje dane podstawowe produkcji, jak również informacje o specjalnych wymaganiach co do wyrobu, otrzymuje informację o wykonanej pracy, ew. o odchyleniach jakości.

Więcej

Przyrządy pomiarowe niezbędne przy naprawie falowników

Napisany przez dnia Gru 5, 2014 w Moje | 0 komentarzy

 

Jak w każdej dziedzinie techniki, tak i w elektrotechnice pomiary właściwych jej wielkości mają doniosłe znaczenie. Brak możności wykonywania takich pomiarów uniemożliwiłby dokładną i bezawaryjną pracę urządzeń oraz ekonomiczne wykorzystanie energii elektrycznej.

Do pomiarów wielkości elektrycznych stosuje się szereg różnych przyrządów. W praktyce najczęściej spotykane są następujące przyrządy pomiarowe:

  1. miliwoitomierze, woltomierze, kilowoltomierze (do pomiaru napięcia);
  2. mikroamperomierze, miliamperomierze, amperomierze, kiloamperomierze (do pomiaru natężenia prądu);
  3. woltoamperomierze (do pomiaru napięcia i natężenia prądu);
  4. omomierze, megaomomierze (do pomiaru oporu);
  5. watomierze, kilowatomierze, megawatomierze (do pomiaru mocy elektrycznej);
  6. fazomierze (do pomiaru współczynnika mocy);
  7. częstościomierze (do pomiaru częstotliwości prądu zmiennego);
  8. liczniki (do pomiaru energii elektrycznej).

Wszystkie wymienione przyrządy, z wyjątkiem liczników, noszą miano mierników elektrycznych, gdyż wskazują bezpośrednio wartość określonej wielkości elektrycznej za pomocą wskazówki lub drgającej kotwiczki. Liczniki są przyrządami sumującymi wartość danych wielkości elektrycznych w określonym czasie.

W praktyce w pewnych przypadkach zachodzi konieczność dokonania pomiarów elektrycznych w obwodach elektrycznych prądu .zmiennego wysokiego napięcia. Ze względów bezpieczeństwa nie można wykonywać tych pomiarów drogą bezpośredniego załączenia przyrządów w obwód wysokiego napięcia. W tych przypadkach stosuje się przekładniki prądowe i napięciowe oraz mierniki.

Tanie falowniki do kupienia na http://www.falowniki.pl

Praca przekładników oparta jest na zasadzie działania transformatorów. Na rdzeniu z blach stalowych założone są dwa uzwojenia w postaci cewek wykonanych z różnego rodzaju przewodów miedzianych. Jedną z tych cewek, nawiniętą na korpus (najczęściej porcelanowy) spełniający rolę izolacji w stosunku do drugiej cewki oraz rdzenia, włącza się w obwód wysokiego napięcia. Na skutek zmian (100 zmian/sek.) wartości i kierunku prądu oraz związanego z nim pola magnetycznego w pierwszej cewce, w drugiej cewce powstaje (indukuje się) siła elektromotoryczna (sem), której wielkość zależy od ilości zwojów tej cewki. O ile ilość zwojów tej cewki (w przekładniku napięciowym) zostanie dobrana tak, aby napięcie na niej wynosiło np. 100 woltów, osiągnięte zostanie pożądane obniżenie napięcia, które pozwoli na bezpieczne włączenie w obwód cewki przyrządu pomiarowego (woltomierza). Równocześnie znając ilość zwojów w cewce pierwszej (zwanej uzwojeniem pierwotnym) i w drugiej (zwanej uzwojeniem wtórnym) można bez trudu obliczyć stosunek tych zwojów (zwany przekładnią przekładnika). Mnożąc wskazania włączonego w obwód uzwojenia wtórnego woltomierza przez przekładnię otrzymuje się wielkość napięcia panującego w uzwojeniu pierwotnym, tzn. wielkość, którą należało zmierzyć.

W praktyce skala woltomierza, mającego współpracować z przekładnikiem, uwzględnia już przekładnię przekładnika, czyli jest wycechowana do bezpośredniego odczytu wielkości mierzonego napięcia.

Więcej

Ogólne wiadomości o łączności telefonicznej

Napisany przez dnia Lis 4, 2014 w Moje | 0 komentarzy

falownik

falownik

Praca zakładu produkcyjnego i usługowego niejednokrotnie wymaga szybkiego porozumienia się z przełożonymi, podwładnymi oraz łączności pomiędzy oddziałami i biurami zakładu. Często trzeba porozumiewać się również z innymi zakładami dostarczającymi materiały, odbierającymi produkcję, z ośrodkami dysponującymi transportem oraz ze zleceniodawcami. W tym celu powszechnie stosowana jest łączność telefoniczna. Wymaga ona założenia sieci przewodów telefonicznych łączących każdego abonenta (osobę lub miejsce, w którym znajduje się aparat telefoniczny) z centralą. Połączenie to dokonywane jest przewodem telefonicznym; budowa tego przewodu podobna jest do budowy przewodów elektroenergetycznych; żyły przewodów są jednak cieńsze, a izolacje słabsze ze względu na niskie napięcia i słabe prądy płynące w sieci telefonicznej.

Zazwyczaj używa się aparatów telefonicznych CB (centralnej baterii) zasilanych prądem stałym z baterii centralnej zainstalowanej zwykle przy łącznicy.

Aparat telefoniczny składa się z mikrofonu 1 i słuchawki 2 znajdującej się we wspólnej obudowie i tworzących tak zwany mikrotelefon. W skład aparatu wchodzą również przełącznik obwodów 3, dzwonek 4 oraz tarcza numerowa 5 stosowana tylko w aparatach współpracujących z automatyczną centralą telefoniczną. Zaciski La i Lb służą do przyłączenia aparatu do linii telefonicznej.

Działanie aparatu telefonicznego jest następujące.

1. Mikrotelefon położony na aparacie powoduje, że przełącznik 3 wyłącza obwód mikrotelefonu i włącza obwód dzwonka 4. Kondensator C uniemożliwia przepływ prądu stałego i zapobiega rozładowaniu się centralnej baterii. Przy wysłaniu sygnału prądem przemiennym, prąd ten popłynie przez obwód dzwonka 4 i abonent usłyszy dzwonek telefonu.

Po podniesieniu mikrotelefonu przełącznik 3 włączy obwód mikrotelefonu. Prąd stały popłynie od zacisku La przez przełącznik 3, zwarte styki tarczy numerowej 5, transformator 6 i mikrofon 1 do zacisku Lb. Jeśli abonent będzie mówił do mikrofonu, to pod wpływem drgań głosowych mikrofon będzie zmieniał opór. Tym samym prąd w obwodzie mikrofonu będzie prądem tętniącym w takt mowy.

3. Przepływający do aparatu prąd tętniący popłynie drogą opisaną w poprzednim punkcie. Prąd tętniący wywoła w uzwojeniu transformatora sem pod wpływem której przez słuchawkę 2 przepłynie prąd przemienny o częstotliwości zależnej od głosu rozmówcy. Słuchawka przetworzy te zmiany prądu w drgania membrany słuchawki i w dźwięk. Usłyszymy w słuchawce głos rozmówcy.

4. Numer abonenta wybiera się tarczą numerową 5 przy podniesionej słuchawce. Prąd stały płynie od zacisku La przez przełącznik 3, styki tarczy numerowej 5 do zacisku Lb. Przy wybieraniu numeru abonenta lewe styki tarczy numerowej zostają zwarte i prąd płynie omijając transformator 6 i mikrofon 1. Prawe styki tarczy numerowej 5, zwarte w czasie rozmowy, rozwierają się określoną liczbę razy, zależną od wybranego numeru na tarczy, przerywając okresowo prąd stały płynący z centrali. Włączony równolegle do prawego styku opór i kondensator zapobiega iskrzeniu styków przy posługiwaniu się tarczą numerową.

Obecna łączność telefoniczna pozwala na zdalne załączenie falownika. Dodatkowo możliwe jest zdalna regulacja częstotliwości falownika dzięki czemu regulacja silników może odbywać się z każdego miejsca w świecie. Więcej o falownikach w portalu falowniki.com.pl

Więcej